♪ زیـــر چتـــر احساســـ♥ــــ♪

ڪامنتــ فقــط همینــجآ ...merc :) 

 

تاريخ سـاعت نويسنده ♥farzane♥| |

پاییز بمان
ڪجا مے روے؟
من هنوز دلتنگمــ
هنوز دستهایش را نگرفته امــ
پاییز بمان
 قول داده بود
تا تو نرفته اے بیاید...
قول داده بود
زردے برگها را
زیر پایمان حس ڪنیمــ ...
پاییز بمان
وقت رفتن نیستــ
من هنوز نگفته امــ دوستش دارمــ ...
پاییز بمان
زمستان ڪه بیاید و
گرمے دستانش نباشد
سرما امانمــ نمے دهد
پاییز بمان
هنوز بر نگشته استــ
هنوز جایش خالیستــ
هنوز منتظرمــ
پاییز بمان
مے ترسمــ تا ابد در زمستان دفن شومــ ...

  ڪوتاه ترین شبها هم بے تو نمے گذشتــ ...رحم ڪن عشق من... امشبــ شبــ یلداستــ ...

  آخرین شبــ سرد پاییزے...دور از تو...اما دلمــ نزدیڪـ توستــ ...به امید یلداے بعدے ڪه شبــ را در آغوش تو سحر ڪنمــ ...

  گرماے دستهاے تو آتشے ستــ ڪه با آن تمامــ وجودمــ را گرمــ خواهمــ ڪرد...حتے در سرماے زمستان...و این یعنے همان دوستــ داشتن... و من براے دوستــ داشتن دلیل نمیخواهمــ ...

 

+ ادامه بدون رمز...

+ اسما جون من نمیتونم واست کامنت بذارم...ولی میخونمت عزیزم...


ادامـه مطـلب
تاريخ سـاعت نويسنده ♥farzane♥|

آمدمــ برایتــ عاشقانه بنویسمــ
آمدمـ باز همــ لوس بازے هاے دخترانه چاشنے ڪلماتمـ بگذارمــ
اما بغضمــ گرفتــ ...
نه اینڪه این روزها بغض نداشته امـ ...
 اصلا نه...  
این روزها پر بغض مے گذرد اما ...
خودتــ مے دانے ڪه چه مے گویم ؟
از همان بغض هایے ڪه یڪهو مے آید
دلتــ را خالے مے ڪند
و آدمــ احساس مے ڪند چقدر تنهاستــ ...
آمدمــ برایتــ بنویسمــ نشسته امــ به راهتــ
دیدمــ مے دانے
آمدمــ بنویسمــ دلتنگــِ بودنمــ ...
دیدمــ مے دانے
آمدمــ بنویسمــ
بیا ! شمعدانے ها دارند بے جان مے شوند...
دیدمــ ڪار از ڪار گذشته استــ ...
بے رحمے نڪن بیش از این
صبر همــ حدے دارد!
مے ترسمــ بیایے و نباشمــ ...
دارے مے خندے لابد به این همه دلشوره
گوشه اے نشسته اے و با آن نگاه مردانه اتــ بے قرارے هایمــ را
نظاره مے کنے و مے گویے
دیوانه اے دخترڪــ قصه ے من ...(!)
راستــ مے گویے
اگر دیوانه نبودمــ ڪه
این روزگارمــ نبود...
اگر دیوانه نبودمــ که
تو ترس رفتنمــ را به جان مے خریدے
تو خوبــ مے دانے دیوانه ڪارش ماندن استــ ...
اما ...بیا ...
هرچقدر همــ ڪه من دیوانه
تو ڪمے عاقل باش
تنها ڪمے...!
 

+ عاشق این متنمــ ...! منبع:باید تورو پیدا کنم(اسماء)

+ ڪاش برایمـ ڪمے حرفــ مے زدے!
ایـن روزها دلمـ صداے تو را ڪمـ دارد...

+ خوابید...
بدون " شبــ بخیر "
شاید مے دانستــ
بے او
هیچ ساعتے
از زندگے ام
به خیر نیستــ ...

+ خـــدایا
تو پناه منے...
وقتے راهها با همه ے وسعتشان
تنگــ مے شوند...!
 
+ شهامت مےخواهد
 سردباشے
 ولے گرم لبخند بزنے...
 
درستــ لحظه اے که ازتــ مےبُرمــ تحمل ندارمــ شکستــ میخورمــ ...!
تاريخ سـاعت نويسنده ♥farzane♥|

حماقتــ یعنے من

انقدر میرومــ تا تو دلتنگــ من شوے

خبرے از دل تنگــ تو نمے شود برمیگــــردمــ

چون دلتنگتــ مے شـومــ ...(!)

+ دلمــ یڪـ ڪوچه میخواهد
بے بن بستــ
و بارانے نــم نـــم ...
و یـڪ خدا ڪه ڪمے با همــ راه برویمــ !!

+ اینڪه یواشڪے دلتنگش باشے بهتر از اینه ڪه بهش بگے و هیچ جوابے نگیرے...!

+ تا خرخره پر از دلتنگے امــ ...
مرسے ، دیگـﮧ میل ندارمــ ...

+هربار ڪه مے خواهمــ به سمتتــ بیایمــ ،
یادمــ میفتد دلتنگے دلیل خوبے براے تڪرار یڪ اشتباه نیستــ !

+ براے دلخوش ڪردن دیگران چیزے نگویید ڪه بعدا دلیل دلتنگیش شود...


ادامـه مطـلب
تاريخ سـاعت نويسنده ♥farzane♥|

مے دانے؟

یڪ وقتــ هایے باید

روے یڪ تڪه ڪاغذ بنویسے

تـعطیــل استــ !

و بچسبانے پشتــ شیشه ے افـڪارتــ

باید به خودتــ استراحتــ بدهے

دراز بکشے

دستــ هایتــ را زیر سرتــ بگذارے

بـﮧ آسمان خیره شوے

و بے خیال ســوتــ بزنے

در دلـتــ بخنــدے به تمامــ افـڪارے ڪه

پشتــ شیشـﮧ ے ذهنتــ صفــ ڪشیده اند

آن وقتــ با خودتــ بگویـے :

بگذار منتـظـر بمانند !

" حسین پناهے "


+ قبل از "خدا حافظے" بر نگـرد و عقبــ را نگاه نکنــ .

بد دردسرے میشود اینــ آخرینــ نـگاه ...

+ دلتنگــ ڪه باشے همه چیز آزارتــ مےدهد.

حتے هواے خوبــ پاییز و نمـ نمـ باران ...

تاريخ سـاعت نويسنده ♥farzane♥|

دلتنگمـ ...
براے  ڪسے  ڪ
ه
مدتهاستــ
بے  آن ڪه باشد
هر لحظه زندگے  اش ڪرده امــ …!

..همه چـیـز با تو شروع شد !
اما هیچ چیز بدون تو تمامــ نمے  شود ,
حتے  همین دلتنگے هاے مـن!


+گاهے چه دلتنگــ میشویمـ ...براے یڪـ مواظبــ خودتــ باش...
براے یڪـ هستمــ ...
براے یڪـ نوازش
براے یڪـ آغوش ...

+ اینجا همه خوبند ، خیالتــ راحتــ !
من مانده امــ و چهارتا همــ صحبتــ
این گوشه نشسته ایمــ و دلتنگــ تو ایمـ ...
من ، عشق ، خدا ، عقربه هاے ساعتــ ...!

+ چقدر نوازش دستــ هاے مهربانتــ خوبــ استــ ...
و من چه زود
دلمــ
براے همه چیزهاے خوبــ
تنگــ میشود…

+ دلم تنگ شده لعنتی...بفـهــــــم...

تاريخ سـاعت نويسنده ♥farzane♥|

همیشه نمے شود
زد به بے خیالے و گفتــ :
تنهـــــــــا امده امــ ٬ تنهـــــــا مے رومــ ...
یڪ وقتــ هایے
شاید حتے براے ساعتے یا دقیقه اے...
ڪمــ مے اورے
دل وامانده اتـــ
یڪ نفر را مے خواهد!

 

+ با فنجانــ چاے همــ مے توانــ مستــ شد !!!
اگر ڪسے ڪه بايد باشد" باشــد"...
 

+ باید نگاهے دوباره به تقویمــ بیندازمــ ...به روزهایے ڪه در انتظار
سپرے مے شوند تا شاید
فردا.......

+ ڪمبود خوابــ
با یڪ روز مرخصے حل مے شود...
ڪمبود وقتــ 
با مدیریتــ زمــانــ ...
سایر ڪمبود ها نیـــز  علاجے دارند
با ڪمبود دستــ هایتــ چه ڪنــم ؟!

تاريخ سـاعت نويسنده ♥farzane♥|

بـدهـڪـار هـیـچ ڪَس نیسـتـمــ ...

جـز هـمـیـنــ مـــاه (!)

ڪـﮧ از پـشـت مـیـلـﮧ هـا مـے گـذرد

ڪـﮧ مے تـوانـسـتــ

از ایـنـجا نـگـذرد و

جـایـے دیـگـــــر...

مـثـلـآ در وســــط دریـایـے خیـال انـگــیـز

بـچـسـبـد بـﮧ شیشه ے ڪـابـیـنــ یـڪــ تاجــــر پـول دار (!)

بـدهـڪار هـیـچ کـَس نـیـستــمــ

جــز هـمـیـن مـــــاه 

ڪﮧ تـو را بـﮧ یـادمــ مـے آورد...

عكــس هاي پـ ـادشـاه وَ مـَ ـلكـ ـه


+ چـــــگونـ نگــرانــ نبـاشمـــ جـــانڪمـ؟!

چشـــمانِــ تــــو دیـــواره هــاے سنگے اطــــــراف هــر قلبـــے را

خُـــرد میــڪنــد.....!

+ خـوبــ هـمــ ڪﮧ بـاشـے از بـس بـدے دیـده انـد خـوبـیـهـایـتـــ را بــاور نـمـے ڪـنـند نـفـرینـــ بــ‌ﮧ

 شـهـرے ڪﮧ در آنــ غریـبـ‌ﮧ هــا آشـنـاتـرنـد ...!

+ خدایا شُکـــــــــــــــرت

+ ادامه واسه خودمــ ...


ادامـه مطـلب
تاريخ سـاعت نويسنده ♥farzane♥|

MiSs-A