♪ زیـــر چتـــر احساســـ♥ــــ♪

  فیزیڪـ بعدتــرها ثابتــ می ڪـند...

در روزهاے بارانے ؛

جاے خـالے آدم ها

بزرگتــر مے شود....!

 

+ پاییز و بارانے ڪﮧ میزند...عاشقترمــ میڪـند...!

+ گاهے آنقدر دلتنگــ کسے هستے ڪﮧ اگر بفهمد خودشــ از نبودنشــ خجالتــ میڪـشد...

+ آنهایے ڪﮧ به جاے فریاد زدنــ سڪـوتــ میڪـنند...یڪـ روز به جاے اینڪـه صبر ڪـنند در را باز میڪـنند و مے رونــد...!

تاريخ سـاعت نويسنده ♥farzane♥| |

با گفتنــ "عزیزمــ جایتــ خالے ستــ"

نه جاے من پر میشود

و نه از عمق شادے هایتــ ڪمتر

فقط دلخوشــ میشومــ

ڪﮧ هنوز بود و نبودمــ

برایتــ مهمــ استــ ...

+ عاشق آنــ روزهایے هستمــ ڪﮧ مهربانــ مے شوے ، حتے اگر نفهممــ چرا...(!)


ادامـه مطـلب
تاريخ سـاعت نويسنده ♥farzane♥| |

حرف هــایــم بـﮧ قرن هـا پیـش بـاز مے گــردد...

حرف هایــم ، مــُفت اند !

گوش هایـت رآ بگیـــر

بے تـــو عقربـﮧ هـا را هُل مے دهــم

و تـنهایے ام را سوار  اُتــوبــوس

در شهر جا بـﮧ جا مے کــنم

گـوش هایـت را بگیـــر

بے تـــ♥ــو ...

جنــگ است امــروز (!)

و عـشــ♥ــق حــرف احمقانه اے کـﮧ حراج مے شود !

  

+ عاشق ڪـﮧ میشوے همـﮧ چیز بے علتــ میشود...و تمامــ دنیا علتـــ میشود ڪـﮧ عشق را از تو بگیرد...

تاريخ سـاعت نويسنده ♥farzane♥| |

 

مـنــ مـے دانـم کـﮧ بـﮧ تــ♥ــو مـے رسـمــ

آرے ، مـے دآنـمــ

مـے شـکـنـم سُـکـوتـــ ِ سـرد ِ فـاصـلــﮧ هـا رآ

بـا تــ♥ـو

بـﮧ امـیـد  تــ♥ـو

بـــراے تــ♥ـو

و شــایـد بـے تــ♥ــو مـانـدنـمــ بـراے  هـمـیـنــ اسـتـــ!

بـراے یـکـــ بـا تــ♥ـو مــانـدنـــ ِ زیـبــا . . .

عكــس هاي پـ ـادشـاه وَ مـَ ـلكـ ـه

تاريخ سـاعت نويسنده ♥farzane♥| |

آفتـــــــابـــ کـﮧ مے تـابــــــد...

پرنـــــــده کـﮧ مے خوانـــــد...

و نســــــــیــمــ کـﮧ مے وزد

بـــا خـــــود مےگویـــمــ

حــتمــا حـــــال
تـــــــو خوبــ استـــ

کـﮧجهـــــــانــ ایــنــ همــﮧ زیبـــــــاستـــ ...

تاريخ سـاعت نويسنده ♥farzane♥| |

MiSs-A